+ 374 10 24 16 42

Վերականգնում և վերահսկողություն

Nov 10, 2017 uncategorized

Երկիր: Հայաստան

Գտնվելու վայրը: Հայաստան

Պատվիրատու: Համաշխարհային բանկ

Աշխատանքի տևողություն: 4 ամիս

 

Ծրագրի նկարագրություն

Հայաստանում առկա կարևոր նշանակության մայրուղիների, կամուրջների, թունելների վերականգնում և վերահսկողություն /2010-2011թ/,  երկարությունը՝ մոտ 25 կմ ։

  • Տարածքի հետազոտություն և քարտեզագրություն
  • Առկա ճանապարհների մանրամասն հետազոտություն
  • Որոշիչ գործոնների ուսումնասիրություն /երկրաբանություն, կլիմայի ուսուոմնասիրություն, հիդրոլոգիա, երթևեկության ծավալ/
  • Հողաշտկում, մայթերի նախագծում, դրենաժավորում, երթևեկության և ճանապարհային նշանների նախագծում
  • Բնապահպանական կառավարման պլանի մշակում

Իրականացված գործողություններ

Նախկինում կատարված հետազոտությունների վերանայում, այլընտրանքային տարբերակների ուսումնասիրություն, տարածքի հետազոտություն և քարտեզագրություն, գեոլոգիական և հիդրոգեոլոգիական խնդիրների հայտնաբերում, կլիմայական և հիդրոլոգիական հետազոտություն, հատակագծի նախագծում, երթևեկության ծավալի ուսումնասիրություն, գեոտեխնիկա, հողաշտկում, մայթերի նախագծում, դրենաժավորում, կառուցվածք և հիմք, կառուցապատման ժամանակ երթևեկության խախտումների շտկում, երթևեկության և ճանապարհային նշանների, ուղեկցող միջոցների և արգելքների նախագծում, բնապահպանական ազդեցությունների կանխատեսում, ուղղիչ չափումների և մոնիթորինգի իրականացում, լանդշաֆտի նախագծում, շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված կողմերի հետ աշխատանքների համակարգում, տարածքի հետազոտություն, տարածքում առկա օբյեկտների տեղափոխություն, աշխատանքային գրաֆիկի կազմում, ֆինանսական հաշվառում, աշխատողների առողջության, անվտանգության և աշխատանքները սկսելու պլանի մշակում։